sâmbătă, 1 august 2015

CINE SUNTEM


ASOCIATIA ROMANIA MUNCITOARE (ARM) are ca scop sustinerea in România a unei societăţi moderne şi prospere,  bazată pe libertăţi democratice, dreptate şi echitate socială, în care toţi cei ce muncesc, şomeri, pensionari, tineri, să aibă asigurate condiţii de muncă şi existenţă, de afirmare a personalităţii umane, potrivit pregătirii, talentului şi capacităţii lor creatoare.

  Militează pentru existenţa în România a unui stat civil de drept şi a unei economii sociale de piaţă mixtă. În întreaga sa activitate ARM va fi subordonat slujirii intereselor supreme ale ţării, afirmării independenţei, suveranităţii şi integrităţii sale teritoriale, apărării fiinţei naţionale a poporului român în cadrul Uniunii Europene, creşterii contribuţiei la securitatea şi pacea lumii ca membră N.A.T.O., la dezvoltarea patrimoniului mondial.

CINE SUNTEM SI CE NE PROPUNEM:

   În vederea atingerii scopurilor şi  obiectivelor sale ARM  va respecta următoarele principii:
 • ARM şi toţi membrii săi vor respecta Constituţia şi toate legile ţării, fiind contra luptei de clasă;
 • ARM şi toţi membrii săi, recunosc, sprijină şi apără statul naţional, indivizibil,unitar civil de drept, democraţia şi ordinea democratică;
 • Recunoşte şi apără sistemul de organizare politică pluripartit din România;
 • Recunoaşte, spijină şi apără în toate componentele sale libertăţile şi drepturile omului. În acestă privinţă, ARM acordă prioritate dreptului la muncă şi locuniţă, la informaţie, înstruire şi educaţie;
 • Apărând şi promovând drepturile şi libertăţile individuale ale omului, ARM este adeptul ordinii democratice şi adversar  neînduplecat al dezordinii şi anarhiei sociale, al violenţei şi faptelor care aduc prejudicii intereselor generale ale societăţii;
 • Respinge naţionalismul îngust, rasismul, fanatismul, şovinismul, exclisivismul, celelalte concepţii şi manifestări care au ca scop învrăjbirea între oameni, încalcarea drepturilor şi libertăţilor individuale ale acestora, a principiilor şi normelor democratice;
 • Respinge extremismul de orice fel, terorismul de stat, de grup sau individual;
 • Sprijină forma şi dezvoltarea economiei sociale de piaţă mixtă  bazată pe existenţa diverselor forme de proprietate: de stat, asociativă, cooperatistă şi individuală;
 • ARM este deschis tuturor cetăţenilor români care îşi asigură mijloace de existenţă prin muncă cinstită, prin performanţă şi creativitate, prin spirit de iniţiativă – muncitori, ţărani, intelectuali, cooperatori, întreprinzători, funcţionari, studenţi, elevi, liber profesionişti, pensionari etc., fără deosebire de   sex, vârstă, naţionalitate, convingeri religioase sau condiţie socială;
 • ARM respinge totalitarismul de orice fel şi exclusivismul pe criterii ideologice, hipercentralismul economic, precum şi repudierea în anasamblu a tot ceea ce a creat valoros şi progresist poporul român în deceniile anterioare;
 • ARM, ancorata în istoria şi destinele poporului român va acţiona pentru strângerea legăturilor cu românii din afara graniţelor ţării, pentru respectarea cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale, în conformitate cu Constituţia ţării şi cu acordurile internaţionale la care ţara noastră este parte;
 • ARM NU ESTE PARTID POLITIC, dar militează pentru colaborarea cu partidele socialiste, social-democrate, muncitoreşti, democratice, cu sindicatele, cu asociaţiile şi fundaţiile, cu structurile societăţii civile, urmărind realizarea unităţii mişcării muncitoreşti de stânga din România;
 • Pe plan extern ARM se va călăuzi după principiile unanim recunoscute în dreptul internaţional, va milita pentru pace şi înţelegere între popoare şi va stabili relaţii de prietenie, colaborare şi întrajutorare cu partidele socialiste, social-democrate, comuniste, muncitoreşti, democrate şi cu alte organizaţii progresiste ale lumii;
 • În cadrul ARM pot exista mai multe curente, ideei şi opinii, exprimate în cadrul organizat şi în limitele admise de statut;
 • ARM consideră pluripartitdismul ca un factor de progres, de promovare a soluţiilor, ideilor şi concepţiilor celor mai avantajoase pentru întregul popor român şi nu un factor de instabilitate şi învrăjbire între români;


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu