miercuri, 27 septembrie 2023

Asociația România Muncitoare cu sediul în București, România, condamnă cu fermitate atacul terorist împotriva sediului Ambasadei Cubaneze din Statele Unite, care a avut loc în noaptea de 24 septembrie 2023, al doilea atac violent împotriva ambasadei Cubei din aprilie 2020 încoace. Din cauza ostilității administrației americane față de Cuba socialistă, făptașii încă așteaptă judecarea, chiar și după trei ani.

 Asociația România Muncitoare cu sediul în București, România, condamnă cu fermitate atacul terorist împotriva sediului Ambasadei Cubaneze din Statele Unite, care a avut loc în noaptea de 24 septembrie 2023, al doilea atac violent împotriva ambasadei Cubei din aprilie 2020 încoace. Din cauza ostilității administrației americane față de Cuba socialistă, făptașii încă așteaptă judecarea, chiar și după trei ani.

 Asociația România Muncitoare cere ca administrația SUA să respecte și să pună în aplicare cu strictețe prevederile Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice și prin acest mesaj cerem și autorităților americane să scoată Cuba de pe lista țărilor care sponsorizează terorismul, o listă nerușinată căreia Cuba nu i-a aparținut niciodată.  Cuba exportă medici, nu bombe și nu s-a făcut niciodată vinovată de niciun tip de atac împotriva unei alte națiuni, dimpotrivă, Cuba a fost victima!

 

Cu sinceritate,

Ciprian Pop

Secretar general al Asociaţiei România Muncitoare

București, România

27 septembrie 2023

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Asociación Rumania Trabajadora con su sede en Bucarest, Rumania condena enérgicamente el ataque terrorista contra la sede de la Embajada de Cuba en EE.UU. ocurrido en la noche del 24 de septiembre de 2023, el segundo ataque violento contra la embajada de Cuba desde abril de 2020. Debido a la hostilidad de la administración hacia la Cuba socialista, los perpetradores aún esperan juicio, incluso después de tres años.

 La Asociación Rumania Trabajadora exige que la administración estadounidense respete e implemente estrictamente lo estipulado en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y mediante este mensaje también solicitamos a las autoridades estadounidenses que retiren a Cuba de la lista los Países Patrocinadores del Terrorismo, una lista descarada a la que Cuba nunca perteneció. Cuba exporta médicos, no bombas y nunca ha sido culpable de ningún tipo de ataque contra otra nación, al contrario, ¡Cuba ha sido la víctima!

 

Atentamente,

Ciprian Pop

Secretario General de la Asociación Rumania Trabajadora

Bucarest, Rumania

El 27 de septiembre de 2023


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 The Worker´s Romania Association based in Bucharest, Romania  strongly condemns the terrorist attack on the premises of the Cuban Embassy in the USA on the night of September 24, 2023,  the second violent attack against the Cuban embassy since April 2020.  Given the US administration’s hostility towards socialist Cuba, the perpetrators still await trial even after three years.

 The Worker´s Romania Association demands that the US administration must strictly adhere to and implement the stipulations of the Vienna Convention on Diplomatic Relations and by the means of this message we would also like to ask the US authorities to remove Cuba from the list of Terrorism Sponsoring countries, a shameless list to which Cuba never belonged to. Cuba exports doctors not bombs and has never ben guilty of any kind of attack against another nation, in the contrary, Cuba has been the victim!

 

Faithfully yours,

Ciprian pop

Secretary General

Worker´s Romania Association

Bucharest, Romania September 27, 2023

duminică, 24 septembrie 2023

Worker's Romania statement in Solidarity with the people of Artsakh, condemning the brutal attack of Azerbaijan and its genocidal policy

 Worker's Romania statement in Solidarity with the people of Artsakh, condemning the brutal attack of Azerbaijan and its genocidal policy
The Worker's Romania Association meeting today, Sunday, 24th September 2023, at its head office in Bucharest, Romania:

  FURTHER TO:

The very serious situation of the Azeri attack against Artack, sustained and even materially supported in their bloody adventure by Erdogan's regime and, most probably, also by Israel, which, according to the latest data, meant that 200 people were killed (10 civilians, including 5 children, among them) and more than 400 were injured (40 civilians, including 13 children). According to the Artsakh Ombudsman, more than 10,000 people were evacuated from 16 settlements captured by the Azerbaijanis, several thousand cannot find their relatives following the blockade installed since December 2022 in the so-called Lachin Corridor that connects Artsakh and Armenia by Azerbaijan, which isolated 120,000 people, who, for this reason, have been experiencing a bloody large-scale humanitarian crisis which takes shape in an almost absolute lack of fundamental basic supplies necessary for survival, such as food, medical supplies and other essential elements way before the 19th of September brutal attack.

 CONSIDERING:

1) That these acts of aggression by Azerbaijan constitute a severe violation of International Law and the Trilateral Agreement on the complete ceasefire in Nagorno-Karabakh (Artack) dated November 9, 2020; a violation of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide and a disregard for the provisions of the International Court of Justice of February 22, 2023, which determined that Azerbaijan must “take all measures at its disposal to guarantee the free movement of people, vehicles and cargo along the Lachin Corridor in both directions” and demanded of the absolute and incontrovertible majority of the UN Security Council;

2) That in this sense the former Prosecutor of the International Court of Justice, Dr. Luis Moreno Ocampo, has spoken out through his expert opinion on the matter, in a detailed report dated August 7, 2023, denouncing that it is being developed and I qupote “a genocide against the Armenian population of Nagorno-Karabakh (Artack), under Article II, (c) of the Genocide Convention”, which refers to “deliberately inflicting living conditions on the group calculated to bring about its physical destruction”…” The Hunger is the invisible weapon of genocide. Without immediate dramatic change, this group of Armenians will be destroyed within a few weeks.”

 THE WORKER'S ROMANIA ASSOCIATION

CONDEMNS the war aggression and genocide based on the illegal territorial expansion carried out by force by the State of Azerbaijan against Artsakh and the internationally recognized territory of the Republic of Armenia, in contravention of International Law. EXPRESSES its solidarity with the people of Artsakh in the face of the brutal attack, which constitutes an act of flagrant violation of International Public and Humanitarian Law.

 REITERATES ITS COMMITMENT AND MOST SINCERE AND MILITANT SOLIDARITY WITH THE PEOPLE OF ARMENIAN ARTACK, based on the tradition of  solidarity that Romanian people have always had with the people of Armenia.

 

Ciprian Pop

Secretary General

Worker's Romania association

Bucharest, Romania

September 24th 2023

Cu respect /Best regards/Con atentos saludos/보냄

Asociatia Romania Muncitoare/Romanian Worker's AssociationOSIM-M-2005-06220; ISSN-1224-2543
CUI: 9001670
Act autorizare: 479/12.11.1996


Telephone:  0040/724717293

marți, 5 septembrie 2023

 
Adresez parlamentelor, șefilor de state si guverne, tuturor forțelor iubitoare de pace de pretutindeni, popoarelor chemarea de a ne uni eforturile, de a face totul pentru oprirea cursei inarmarilor, pentru a determina trecerea la dezarmare, si în primul rand la dezarmare nucleara, pentru asigurarea dreptului fundamental al popoarelor la dezvoltare libera si independenta, la existenta, la pace, la viața!

Acum, pana nu este prea târziu, până nu au început sa cada primele bombe atomo-nucleare, pina nu s-a dat drumul rachetelor cu diferite raze de acțiune cu incarcatura nucleara, în numele popoarelor noastre, al viitorului planetei, să trecem peste orice alte considerente, sa actionam pentru distrugerea armelor nucleare, pentru înlăturarea primejdiei unui război mondial, a unei catastrofe nucleare, sa facem totul pentru a răspunde așteptărilor tuturor națiunilor lumii!

Sa facem totul pentru a opri militarizarea spațiului cosmic! Sa indreptam cercetarea științifică nu spre un "război al stelelor"; aceasta ar însemna dispariția sau intunecarea în general a universului! Sa facem totul pentru a pastra planeta noastra asa cum a creat-o natura, pentru a păstra universul liber de orice arme nucleare! Sa facem totul pentru ca generațiile viitoare să poată privi stelele, pentru ca indragostitii sa poată privi stelele si să se bucure de ele! Omenirea are nevoie de oameni politici, de conducatori care doresc viața, care iubesc lumea, iubesc oamenii! În numele vieții si oamenilor, sa facem totul pentru dezarmare, pentru pace si pe Pamant si în Cosmos! din Discursul nr. 1/1985 rostit de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul realegerii sale în funcția supremă de Președinte al R.S.R. Modificări (...)Text publicat în Buletinul Oficial nr. 16 din 30 martie 1985.


---------------------------------------------

J'appelle les parlements, les chefs d'État et de gouvernement, toutes les forces éprises de paix partout dans le monde, et les peuples à se joindre à nos efforts, à tout faire pour arrêter la course aux armements, pour déterminer la transition vers le désarmement, et en premier lieu vers le désarmement nucléaire, pour garantir le droit fondamental des peuples au développement libre et indépendant, à l’existence, à la paix, à la vie!

Maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, avant que les premières bombes nucléaires ne commencent à tomber, avant que des missiles à différentes portées d'action et à charge nucléaire ne soient lancés, au nom de nos peuples, de l'avenir de la planète, laissons de côté toute autre considération. Agissons pour la destruction des armes nucléaires, pour l'éloignement du danger d'une guerre mondiale, d'une catastrophe nucléaire, faisons tout pour répondre aux attentes de toutes les nations du monde !

Faisons tout pour arrêter la militarisation de l’espace ! N'orientons pas la recherche scientifique vers une « guerre des étoiles » ; cela signifierait l’extinction ou l’assombrissement général de l’univers ! Faisons tout pour garder notre planète telle que la nature l'a créée, pour garder l'univers libre de toute arme nucléaire ! Faisons tout pour que les générations futures puissent regarder les étoiles, pour que les amoureux puissent regarder les étoiles et en profiter! L’humanité a besoin de politiciens, de dirigeants qui veulent la vie, qui aiment le monde, qui aiment les gens! Au nom de la vie et des peuples, faisons tout pour le désarmement, pour la paix sur Terre et dans le Cosmos! du discours no. 1/1985 prononcé par le camarade Nicolae Ceaușescu à l'occasion de sa réélection au poste suprême de Président de la République Socialiste de Roumanie. Modifications (...)Texte publié au Bulletin Officiel n°. 16 du 30 mars 1985.


----------------------------------------------

Hago un llamamiento a los parlamentos, a los jefes de Estado y de gobierno, a todas las fuerzas amantes de la paz en todas partes, a los pueblos para que unamos nuestros esfuerzos, hagamos todo lo posible para detener la carrera armamentista, para determinar la transición al desarme y, en primer lugar, al desarme nuclear. ¡Por garantizar el derecho fundamental de los pueblos al desarrollo libre e independiente, a la existencia, a la paz, a la vida!

Ahora, antes de que sea demasiado tarde, antes de que empiecen a caer las primeras bombas nucleares, antes de que se lancen misiles de diferente alcance con carga nuclear, en nombre de nuestros pueblos, del futuro del planeta, pasemos por alto todas las demás consideraciones, Actuemos por la destrucción de las armas nucleares, por la eliminación del peligro de una guerra mundial, de una catástrofe nuclear, ¡hagamos todo lo posible para responder a las expectativas de todas las naciones del mundo!

¡Hagamos todo lo posible para detener la militarización del espacio exterior! Dirijamos la investigación científica no a una "guerra estelar"; ¡Esto significaría la extinción o el oscurecimiento general del universo! ¡Hagamos todo lo posible para mantener nuestro planeta tal como lo creó la naturaleza, para mantener el universo libre de armas nucleares! ¡Hagamos todo lo posible para que las generaciones futuras puedan mirar las estrellas, para que los amantes puedan mirar las estrellas y disfrutarlas! ¡La humanidad necesita políticos, líderes que quieran la vida, que amen al mundo, que amen a la gente! ¡En nombre de la vida y de las personas, hagamos todo lo posible por el desarme, por la paz tanto en la Tierra como en el Cosmos! del discurso núm. 1/1985 pronunciada por el camarada Nicolae Ceaușescu con motivo de su reelección al cargo supremo de Presidente de la República Socialista de Rumania. con modificaciones (...)Texto publicado en el Boletín Oficial núm. 16 de 30 de marzo de 1985.


-----------------------------------

I appeal to parliaments, heads of state and government, to all peace-loving forces everywhere, to peoples to join our efforts, to do everything to stop the arms race, to determine the transition to disarmament, and first of all to nuclear disarmament, for ensuring the fundamental right of peoples to free and independent development, to existence, to peace, to life!

Now, before it's too late, before the first nuclear bombs start to fall, before missiles with different ranges of action with nuclear payloads are launched, in the name of our peoples, of the future of the planet, let's override all other considerations , let us act for the destruction of nuclear weapons, for the removal of the danger of a world war, of a nuclear catastrophe, let us do everything to meet the expectations of all the nations of the world!

Let's do everything to stop the militarization of outer space! Let's direct scientific research not towards a "star war"; this would mean the extinction or general darkening of the universe! Let's do everything to keep our planet as nature created it, to keep the universe free of any nuclear weapons! Let's do everything so that future generations can look at the stars, so that lovers can look at the stars and enjoy them! Humanity needs politicians, leaders who want life, who love the world, love the people! In the name of life and people, let's do everything for disarmament, for peace both on Earth and in the Cosmos! from Speech no. 1/1985 delivered by Comrade Nicolae Ceaușescu on the occasion of his re-election to the supreme position of President of the Socialist Republic of Romania text with changes (...)Published in the Official Bulletin no. 16 of March 30, 1985.