duminică, 27 august 2023

Discursul nr. 1/1985 rostit de tovarasul Nicolae Ceausescu cu prilejul realegerii sale in functia suprema de Presedinte al R.S.R.

 

Discursul nr. 1/1985 rostit de tovarasul Nicolae Ceausescu cu prilejul realegerii sale in functia suprema de Presedinte al R.S.R.

Discursul solemn rostit de tovarasul Nicolae Ceausescu cu prilejul

realegerii sale in functia suprema de

Presedinte al Republicii Socialiste Romania

Stimate tovarase presedinte al Marii Adunari Nationale,

Stimate tovarase si stimati tovarasi deputati,

In acest moment solemn, de la inalta tribuna a primei sesiuni a noii legislaturi a Marii Adunari Nationale, doresc, in primul rind, sa adresez cele mai calde multumiri clasei muncitoare, taranimii, intelectualitatii, tuturor oamenilor muncii, fara deosebire de nationalitate, intregului popor, care, prin votul dat la 17 martie candidatilor Frontului Democratiei si Unitatii Socialiste, si-au exprimat deplina incredere si adeziunea la politica partidului si al statului nostru socialist, la istoricele hotariri ale Congresului al XIII-lea privind dezvoltarea economico-sociala a Romaniei, ridicarea patriei pe noi culmi de civilizatie, bunastare si progres. (Aplauze si urale puternice, prelungite; se scandeaza indelung "Ceausescu si poporul!").

Victoria in alegeri a Frontului Democratiei si Unitatii Socialiste constituie o noua si vibranta expresie a fortei democratiei noastre muncitoresti-revolutionare, a trainiciei societatii noastre socialiste, a unitatii intregului popor, care, sub conducerea gloriosului nostru partid comunist, isi faureste in mod constient propriul sau viitor, liber, de bunastare viitorul societatii socialiste si comuniste! (Aplauze puternice, indelungate).

Remarcabilele realizari si indeplinirea cu succes a Programului de faurire a societatii socialiste multilateral dezvoltate sint rezultatul muncii entuziaste, pline de abnegatie a intregului popor, care, intr-o deplina unitate, infaptuieste neabatut politica interna si externa a partidului si statului nostru. Iata de ce, si in aceste momente solemne, primele mele ginduri se indreapta spre minunatul nostru popor - adevaratul fauritor al noii istorii a Romaniei socialiste. (Aplauze si urale puternice, prelungite; se scandeaza indelung "Ceausescu si poporul!").

Acum, la inceputul noii perioade de activitate a Marii Adunari Nationale, doresc sa asigur intregul nostru popor ca vom face totul pentru infaptuirea neabatuta a hotaririlor Congresului al XIII-lea, a programului de dezvoltare a patriei noastre, de ridicare continua a bunastarii materiale si spirituale a intregii natiuni, infaptuind astfel neabatut felul suprem al politicii Partidului Comunist Roman, esenta societatii socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificam cu succes in Romania. (Aplauze puternice, prelungite).

De la aceasta tribuna a celui mai inalt forum democratic al tarii adresez cele mai vii multumiri Comitetului Central al partidului, Consiliului National al Frontului Democratiei si Unitatii Socialiste, Marii Adunari Nationale, care, in consens cu vointa oamenilor muncii, a intregului nostru popor, au hotarit realegerea mea ca presedinte al Republicii Socialiste Romania. (Aplauze si urale puternice, prelungite; se scandeaza: "Ceausescu, Romania - stima noastra si mindria!").

Realegerea mea in functia de Presedinte al Republicii Socialiste Romania coincide cu implinirea a 20 de ani de cind partidul mi-a incredintat inalta raspundere de secretar general al Partidului Comunist Roman. Au fost ani de munca intensa, de marete realizari. Patria noastra a strabatut un drum glorios de infaptuiri, parcurgind, intr-o perioada scurta, mai multe etape istorice in inaintarea sa neabatuta spre inaltele piscuri ale societatii comuniste.

Asa cum am declarat la Plenara Comitetului Central al partidului, daca ar trebui - prin abstract - sa ne intoarcem in urma cu 20 de ani, doresc sa declar si in Marea Adunare Nationala, in fata intregului nostru popor, ca in aceasta inalta functie as face totul pentru a merge pe aceeasi cale, pentru ca trebuie sa fim pe deplin constienti ca, daca nu am fi infaptuit industrializarea si dezvoltarea socialista a agriculturii, daca nu am fi asezat la baza acestor marete realizari cele mai noi cuceriri ale stiintei, invatamintului si culturii, ale cunoasterii umane in general, poporul nostru ar fi ramas in vechea stare de inapoiere. A trebuit sa facem eforturi, dar aceste eforturi au constituit singura cale pentru inaltarea Romaniei la situatia de astazi. Aceasta va constitui si in viitor singura cale pentru victoria societatii comuniste, pentru o viata demna, libera si independenta a natiunii noastre! (Aplauze si urale puternice, prelungite; se scandeaza indelung "Ceausescu, eroism - Romania, comunism!").

Iata de ce doresc ca, de la aceasta inalta tribuna, sa asigur partidul, intregul nostru popor, sa va asigur pe dumneavoastra, stimati tovarasi deputati ai Marii Adunari Nationale, ca si in viitor voi face totul pentru a-mi indeplini in cele mai bune conditii inalta raspundere incredintata, ca nu am avut, nu am si nu voi avea tel mai inalt, suprem decit slujirea cauzei partidului, a intereselor poporului nostru, ale intregii natiuni, cauza socialismului si comunismului in Romania, a colaborarii cu toate natiunile lumii, a pacii pe planeta noastra! (Aplauze si urale puternice, prelungite; se scandeaza indelung: "Ceausescu - Romania, stima noastra si mindria!").

Stimati tovarasi deputati,

Votind pentru Frontul Democratiei si Unitatii Socialiste, poporul nostru a votat pentru hotaririle Congresului al XIII-lea al partidului, pentru Programul partidului, pentru dezvoltarea economico-sociala a patriei noastre in cel de-al 8-lea cincinal si pentru inaintarea ei ferma spre comunism. Votul dat candidatilor Frontului Democratiei si Unitatii Socialiste este votul dat pentru dezvoltarea mai puternica a fortelor de productie si perfectionarea relatiilor sociale, pentru ridicarea economico-sociala armonioasa a tuturor judetelor si localitatilor patriei, pentru o viata tot mai buna si mai imbelsugata, pentru o inalta civilizatie socialista pe pamintul Romaniei. (Aplauze puternice, indelungate).

Prin votul de la 17 martie poporul nostru si-a manifestat unanim hotarirea nestramutata de a face totul pentru infaptuirea planului pe 1985 si a celui de-al 8-lea cincinal, a obiectivelor si sarcinilor celei de-a treia etape a realizarii Programului de edificare a societatii socialiste multilateral dezvoltate, pentru intarirea si mai puternica a patriei, a independentei si suveranitatii sale, pentru infaptuirea neabatuta in viata a politicii partidului si statului nostru - de pace, intelegere si colaborare intre toate natiunile lumii. (Aplauze puternice, indelungate).

Am discutat pe larg, in ultimele luni, despre marile realizari obtinute de poporul nostru in anii socialismului.

Am dezbatut,- de asemenea, pe larg programul dezvoltarii economico-sociale a Romaniei in cel de-al 8-lea cincinal si, in perspectiva, pina in anii 2000 - program care constituie si platforma Frontului Democratiei si Unitatii Socialiste.

Obiectivul fundamental stabilit de Congresul al XIII-lea al partidului nostru pentru cincinalul 1986-1990 si, in perspectiva, pina in anul 2000, il constituie consolidarea maretelor realizari obtinute pina acum si trecerea Romaniei intr-o etapa superioara de dezvoltare economico-sociala, astfel incit, la sfirsitul acestui secol, patria noastra sa devina o tara multilateral dezvoltata, atit din punct de vedere industrial, agricol, stiintific si cultural, cit si al ridicarii bunastarii materiale si spirituale a poporului, creindu-se conditiile pentru trecerea la etapa afirmarii cu putere in societatea noastra a principiilor de munca si de viata ale societatii comuniste.

Avem un program minunat. Realizarile de pina acum, inclusiv cele din ultimul cincinal 1981-1985, demonstreaza cu putere ca intre programele si realizarile noastre exista o strinsa interdependenta, ca sta in puterea poporului nostru ca, actionind in deplina unitate, sub conducerea partidului comunist, sa realizeze cele mai indraznete visuri si nazuinte de progres si bunastare. (Aplauze puternice, indelungate).

Iata de ce avem ferma convingere ca programul aprobat prin votul intregului popor va fi realizat cu succes. Acum este esential sa actionam cu intreaga raspundere pentru infaptuirea neabatuta a hotaririlor CongresuLui al XIII-lea, a prevederilor noului plan cincinal.

As dori sa subliniez si cu acest prilej necesitatea de a face totul pentru infaptuirea cu succes a planului pe 1985, realizind astfel in bune conditii intregul cincinal, si punind o baza trainica celui de-al 8-lea plan cincinal. Este necesar sa actionam cu toata hotarirea pentru ridicarea nivelului calitativ si tehnic al intregii activitati, pentru cresterea mai puternica a productivitatii muncii, a eficientei economice.

Actionind cu toata hotarirea in directia dezvoltarii intensive a industriei, agriculturii si celorlalte sectoare, trebuie sa facem totul pentru realizarea in cele mai bune conditii a programelor de dezvoltare mai puternica a energiei, a surselor de materii prime in general, a bazei tehnico-materiale a tarii.

Sint bine cunoscute programele pentru toate sectoarele de activitate. Hotaritoare este acum munca de organizare temeinica, de intarire a ordinii si disciplinei, a raspunderii in toate sectoarele de activitate. Aceasta impune perfectionarea continua a conducerii si planificarii intregii activitati economico-sociale.

Trebuie sa pornim permanent de la necesitatea intaririi rolului planului national unic de dezvoltare economico-sociala, a rolului statului in conducerea tuturor sectoarelor de activitate. In acelasi timp, se impune sa actionam neabatut pentru perfectionarea si dezvoltarea larga a sistemului democratiei muncitoresti-revolutionare, sa asiguram cresterea raspunderii oamenilor muncii - in calitatea lor de proprietari, producatori -si beneficiari - in buna desfasurare a intregii activitati.

Sa facem astfel incit adunarile generale ale oamenilor muncii - organe supreme de conducere ale intregii activitati, prin care masele populare participa nemijlocit la conducerea societatii -, consiliile oamenilor muncii din toate unitatile economico-sociale sa-si indeplineasca in mai bune conditii rolul si raspunderea pe care le au. Sa imbinam in mod armonios activitatea organelor de stat cu activitatea organismelor democratice, a consiliilor oamenilor muncii Consiliul National al Oamenilor Muncii, al agriculturii, stiintei, culturii, invatamintului si din celelalte ramuri de activitate.

Sa dezvoltam tot mai larg democratia noastra muncitoreasca-revolutionara, de participare activa si cu deplina raspundere a tuturor oamenilor muncii, a intregului popor, la conducerea tuturor sectoarelor de activitate, a intregii vieti economico-sociale!

Sa pornim permanent de la faptul ca socialismul il construim cu poporul si pentru popor - ca tot ceea ce realizam, toate maretele realizari de pina acum reprezinta garantia infaptuirii hotaririlor viitoare - si ca aceasta consta in intarirea continua a unitatii intregului popor, sub conducerea gloriosului nostru partid comunist, in cresterea rolului conducator al partidului in toate sectoarele de activitate, in unirea eforturilor intregii natiuni si in participarea ei constienta la faurirea propriului destin, a viitorului sau socialist si comunist, de bunastare si fericire, de intarire a independentei si suveranitatii patriei! (Aplauze si urale puternice; se scandeaza "Ceausescu si poporul!").

In acest cadru, se impun imbunatatirea si cresterea raspunderii ministerelor, a guvernului pe ansamblu, a activitatii consiliilor populare la toate nivelurile, astfel incit fiecare sa-si indeplineasca in cele mai bune conditii raspunderile mari increditate de popor in conducerea diferitelor sectoare de activitate.

In acelasi timp, este necesar sa actionam pentru perfectionarea cadrului democratiei noastre muncitoresti revolutionare.

 

In acest sens, Marea Adunare Nationala va trebui sa adopte noi legi, noi norme de convietuire sociala care sa intareasca si mai mult proprietatea socialista - baza proprietatii intregului popor - grija si respectul fata de avutia nationala, fata de legile tarii, fata de interesele generale ale natiunii, de aparare a independentei si suveranitatii tarii.

Pornim la un nou drum de munca si lupta revolutionara. Trebuie sa facem in asa fel incit activitatea tuturor organelor de partid si de stat, a tuturor organismelor democratiei muncitoresti revolutionare sa fie patrunsa ca un fir rosu de spiritul intransigentei revolutionare!

Sa nu uitam nici un moment ca noua etapa de perfectionare revolutionara si dezvoltare a societatii noastre socialiste inseamna o noua etapa a revolutiei in toate domeniile, inseamna sa actionam, in toate imprejurarile, ca revolutionari! Numai astfel ne vom indeplini indatoririle fata de popor, fata de cauza socialismului, fata de ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres si civilizatie!

Avem tot ce este necesar pentru realizarea cu succes a minunatelor programe de dezvoltare a patriei noastre.

Am deplina convingere ca toate organele de partid si de stat, organismele democratiei muncitoresti revolutionare, Marea Adunare Nationala, toti oamenii muncii, fara deosebire de nationalitate, intregul nostru popor vor actiona, intr-o deplina unitate, pentru infaptuirea acestor marete programe, care asigura progresul continuu al patriei noastre, mersul ei ferm inainte spre infaptuirea visului de aur al omenirii, spre cea mai dreapta si mai umana societate din lume - societatea comunista! (Aplauze puternice, prelungite).

Stimati tovarasi deputati,

In activitatea lor internationala, partidul si statul nostru au actionat si vor face totul si in viitor - pentru dezvoltarea larga a relatiilor cu toate statele, fara deosebire de orinduire sociala, pentru o pace trainica pe planeta noastra.

Putem sa exprimam deplina satisfactie ca datorita luptei fortelor progresiste, antiimperialiste, a popoarelor doritoare de pace - in rindurile carora poporul roman a fost deosebit de activ s-a putut asigura, timp de 40 de ani, pacea.

Anul acesta, la 9 mai, fortele progresiste, intreaga omenire vor sarbatori implinirea a 40 de ani de la terminarea celui de-al doilea razboi mondial, de la victoria istorica asupra fascismului, asupra celor mai reactionare forte ale imperialismului, ale intunericului si razboiului.

Poporul roman va sarbatori acest glorios jubileu cu legitima mindrie patriotica, cu sentimentul si constiinta datoriei implinite prin participarea, in a doua parte a razboiului, cu toate fortele materiale si umane la uriasa batalie purtata alaturi de armatele sovietice si ale intregii coalitii antihitleriste impotriva celui mai mare dusman al libertatii si independentei popoarelor, al pacii si progresului tuturor natiunilor.

Dupa cum este bine cunoscut, la inceputul celui de-al doilea razboi mondial, dictatura militaro-fascista antonesciana a subordonat Romania Germaniei hitleriste si a aruncat-o impotriva vointei poporului - in razboiul criminal, antinational, dezlantuit de Germania fascista contra Uniunii Sovietice. In aceste imprejurari, raspunzind chemarilor Partidului Comunist Roman, muncitorimea romana, masele largi populare, fortele patriotice, inaintate, ale tarii s-au ridicat cu hotarire impotriva razboiului, au desfasurat o larga miscare de partizani impotriva fascismului, infaptuind, la 23 August 1944, revolutia de eliberare sociala si nationala, antifascista si antiimperialista, care a deschis o noua era in dezvoltarea independenta a patriei noastre. Odata cu aceasta, intreaga armata si intregul popor roman s-au alaturat cu tot potentialul lor militar si economic coalitiei antihitleriste, luptind alaturi de armatele sovietice - care au dus greul razboiului - pina la victoria finala asupra hitlerismului. Despre adevaratele sentimente ale poporului roman, despre contributia sa la victoria finala vorbesc lupta plina de eroism si uriasele jertfe de singe date de ostasii romani pe cimpul de batalie, alaturi de ostasii sovietici, pentru eliberarea deplina a Romaniei si apoi pentru eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei, Austriei - pina la infringerea totala a hitlerismului si incheierea victorioasa a razboiului.

Sa aniversam implinirea a patru decenii de la victoria asupra fascismului cu hotarirea ferma de a face totul pentru a nu se mai repeta un nou razboi mondial! (Aplauze puternice, prelungite).

Aniversind 40 de ani de la victoria asupra fascismului si terminarea celui de-al doilea razboi mondial, trebuie sa avem permanent in memorie jertfele uriase date de popoare in acest razboi. Dar, in acelasi timp, trebuie sa nu uitam niciodata ca cel de-al doilea razboi mondial a putut izbucni datorita lipsei de unitate si de fermitate a fortelor antifasciste si antihitleriste, asa cum nu trebuie sa uitam nici un moment ca victoria asupra hitlerismului a putut fi obtinuta datorita realizarii unei largi coalitii antihitleriste, a angajarii in lupta a tuturor fortelor antifasciste si progresiste.

Cu atit mai mult este necesar sa reamintim aceste adevaruri acum, cind, in situatia internationala, s-a ajuns la o agravare fara precedent, cum nu a fost niciodata de la terminarea celui de-al doilea razboi mondial. Dar daca avem in vedere existenta armelor nucleare - care pot distruge de mai multe ori omenirea - se poate afirma ca, de fapt, niciodata in indelungata istorie a omenirii nu a existat un asemenea pericol pentru existenta civilizatiei, a insesi vietii pe planeta noastra.

Acum ne aflam intr-un moment deosebit de grav ca urmare a intensificarii fara precedent a cursei inarmarilor, indeosebi a celor nucleare, ceea ce a dus la cresterea pericolului unui nou razboi mondial, care s-ar transforma inevitabil intr-o catastrofa nucleara.

La sfirsitul anului trecut si inceputul anului 1985 s-au produs unele evenimente care au deschis perspectiva schimbarii cursului periculos al evenimentelor internationale. Au inceput, in martie, si se desfasoara la Geneva tratativele dintre delegatiile sovietica si americana cu privire la armamentele nucleare si cosmice.

Romania, ca de altfel toate statele europene si alte state ale lumii, a salutat inceperea acestor negocieri. Consideram insa ca numai inceperea tratativelor nu rezolva problemele deosebit de grave. Romania, ca si alte state, asteapta sa se treaca de la declaratii la tratative reale, sincere, purtate cu inalt simt de raspundere, in vederea realizarii unor acorduri corespunzatoare, care sa raspunda asteptarilor popoarelor, sa duca la incetarea cursei inarmarilor, in primul rind a celor nucleare, sa determine trecerea la retragerea acestora pina la eliminarea lor, oprirea militarizarii spatiului cosmic.

Noi ne pronuntam pentru oprirea sau inghetarea imediata a inarmarilor nucleare in general, incetarea amplasarii rechetelor cu raza medie de actiune in Europa si a contramasurilor nucleare sovietice, ceea ce ar fi de natura sa creeze o atmosfera de incredere si sa influenteze desfasurarea cu succes a negocierilor de la Geneva.

Continuarea amplasarii armelor nucleare, acumularea de noi mijloace de distrugere in masa, la adapostul tratativelor, ar echivala, de fapt, cu o incercare de linistire a opiniei publice, a popoarelor, pentru a se putea continua cursa inarmarilor.

Consideram ca este necesar ca tarile europene, statele din cadrul Tratatului de la Varsovia si din N.A.T.O. - indeosebi cele pe teritoriul carora se amplaseaza rachete cu raza medie de actiune si este concentrata marea majoritate a armelor nucleare - sa se intilneasca si sa discute, sa contribuie activ, intr-o forma sau alta, la gasirea de solutii pentru desfasurarea cu succes a tratativelor de la Geneva si realizarea unor acorduri corespunzatoare.

De la inalta tribuna a Marii Adunari Nationale, adresez parlamentelor, sefilor de state si guverne, tuturor fortelor iubitoare de pace de pretutindeni, popoarelor chemarea de a ne uni eforturile, de a face totul pentru oprirea cursei inarmarilor, pentru a determina trecerea la dezarmare, si in primul rind la dezarmare nucleara, pentru asigurarea dreptului fundamental al popoarelor la dezvoltare libera si independenta, la existenta, la pace, la viata! (Aplauze si urale puternice, prelungite; se scandeaza indelung: "Ceausescu-pace!", "Ceausescu, Romania - pacea si prietenia!", "Dezarmare - pace!")

Acum, pina nu este prea tirziu, pina nu au inceput sa cada primele bombe atomo-nucleare, pina nu s-a dat drumul rachetelor cu diferite raze de actiune cu incarcatura nucleara, in numele popoarelor noastre, al viitorului planetei, sa trecem peste orice alte considerente, sa actionam pentru distrugerea armelor nucleare, pentru inlaturarea primejdiei unui razboi mondial, a unei catastrofe nucleare, sa facem totul pentru a raspunde asteptarilor tuturor natiunilor lumii! (Aplauze si urale puternice, prelungite; se scandeaza indelung: "Dezarmare - pace!", "Romania pace!").

Sa facem totul pentru a opri militarizarea spatiului cosmic! Sa indreptam cercetarea stiintifica nu spre un "razboi al stelelor"; aceasta ar insemna disparitia sau intunecarea in general a universului! Sa facem totul pentru a pastra planeta noastra asa cum a creat-o natura, pentru a pastra universul liber de orice arme nucleare! Sa facem totul pentru ca generatiile viitoare sa poata privi stelele, pentru ca indragostitii sa poata privi stelele si sa se bucure de ele! Omenirea are nevoie de oameni politici, de conducatori care doresc viata, care iubesc lumea, iubesc oamenii! In numele vietii si oamenilor, sa facem totul pentru dezarmare, pentru pace si pe Pamint si in Cosmos! (Aplauze si urale puternice, prelungite; se scandeaza indelung: "Ceausescu-pace!").

In actualele imprejurari internationale se impune mai mult ca oricind sa intarim colaborarea in diferitele organisme si conferinte internationale consacrate dezarmarii, securitatii si colaborarii pe continent si in intreaga lume.

Trebuie sa ne intensificam activitatea pentru desfasurarea in spirit constructiv, si cu bune rezultate, a Conferintei pentru masuri de incredere si securitate si pentru dezarmare in Europa de la Stockholm. De asemenea, conferinta de dezarmare de la Geneva trebuie sa-si sporeasca eforturile pentru oprirea cursei inarmarilor. In acelasi timp, apreciem ca propunerile formulate la negocierile de la Viena privind reducerea armamentelor si a fortelor armate din centrul Europei reprezinta o buna baza pentru a se putea ajunge la un acord corespunzator.

Vom actiona si in continuare pentru dezvoltarea colaborarii in Balcani si pentru realizarea in aceasta regiune a unei zone fara arme nucleare si fara baze militare straine. Sustinem realizarea unor asemenea zone si in alte regiuni ale Europei si ale lumii.

Romania se pronunta cu hotarire pentru eliminarea fortei si amenintarii cu forta, pentru rezolvarea tuturor conflictelor si problemelor litigioase numai si numai pe calea tratativelor. Viata a demonstrat si demonstreaza ca este in interesul popoarelor sa se gaseasca solutii politice pasnice tuturor problemelor litigioase dintre ele.

In acelasi timp, este necesar sa se faca totul pentru solutionarea problemelor economice, ale subdezvoltarii si instaurarii noii ordini economice internationale, care sa asigure progresul economic si social al tuturor statelor, si in primul rind al tarilor in curs de dezvoltare.

Apreciem ca sint necesare tratative reale intre tarile in curs de dezvoltare si tarile dezvoltate, care sa duca la solutionarea globala a problemelor subdezvoltarii - inclusiv a datoriilor externe extrem de mari care impovareaza tarile sarace - pentru infaptuirea noii ordini economice mondiale.

Rezolvarea marilor probleme complete ale lumii contemporane impune participarea activa la viata internationala a tuturor statelor, fara deosebire de marime sau de orinduire sociala si, in mod deosebit, a tarilor mici si mijlocii, a tarilor in curs de dezvoltare, a tarilor nealiniate, care sint direct interesate intr-o politica de colaborare, de independenta si pace.

Ne pronuntam pentru cresterea rolului Organizatiei Natiunilor Unite in viata internationala, in solutionarea democratica a tuturor problemelor de care depind pacea, bunastarea, progresul si independenta tuturor natiunilor.

Desi ne aflam intr-o etapa deosebit de grava a situatiei internationale, avem ferma convingere ca, actionind unite, popoarele, fortele progresiste, democratice, antiimperialiste de pretutindeni pot opri cursul periculos al evenimentelor spre catastrofa nucleara, pot asigura afirmarea politicii de dezarmare, si in primul rind de dezarmare nucleara, de independenta, securitate si pace in intreaga lume. (Aplauze puternice, prelungite).

De la inalta tribuna a Marii Adunari Nationale declar, in acest moment solemn, ca partidul si statul nostru vor face totul si in viitor pentru dezvoltarea puternica a relatiilor cu toate tarile socialiste, si in primul rind cu vecinii nostri. As dori sa subliniez si cu acest prilej hotarirea noastra de a face totul pentru dezvoltarea continua a relatiilor multilaterale cu Uniunea Sovietica. Consideram ca intarirea solidaritatii si unitatii tarilor socialiste reprezinta, in actualele imprejurari, un factor important pentru cresterea prestigiului si fortei socialismului, pentru pace si pentru progresul economico-social al tuturor popoarelor.

In acelasi timp, vom intari colaborarea si conlucrarea cu tarile in curs de dezvoltare si nealiniate. Vom dezvolta, de asemenea, relatiile cu tarile capitaliste, cu toate statele lumii, fara deosebire de orinduire sociala.

Sintem ferm hotariti sa dezvoltam larg schimburile economice cu toate tarile lumii, sa participam activ la diviziunea mondiala a muncii. Vom aseza neabatut la baza tuturor relatiilor cu celelalte state principiile deplinei egalitati in drepturi, respectului neabatut al independentei si suveranitatii nationale, neamestecului in treburile interne si avantajului reciproc, ale renuntarii la forta si la amenintarea cu forta, respectarii dreptului fiecarui popor la dezvoltare libera, independenta, fara nici un amestec din afara. (Aplauze si urale puternice; se scandeaza indelung: "Ceausescu, Romania - pacea si prietenia !").

Reafirm cu acest prilej hotarirea Romaniei socialiste si vointa unanima a poporului roman de a conlucra activ cu toate statele si popoarele pentru o politica noua, democratica in viata internationala, pentru o lume mai dreapta si mai buna, a colaborarii si pacii pe planeta noastra.

Stimate tovarase si stimati tovarasi deputati,

Lucrarile primei sesiuni a noii legislaturi a Marii Adunari Nationale marcheaza trecerea la o noua etapa a dezvoltarii societatii noastre, la infaptuirea celui de-al 8-lea cincinal - si deschid o perspectiva minunata patriei noastre pina in anul 2000.

Avem un program minunat de munca si lupta pentru ridicarea Romaniei socialiste pe noi culmi de dezvoltare economico-sociala. Ne propunem sa strabatem o noua cale spre inaltele piscuri ale civilizatiei comuniste. Vom avea multe satisfactii, dar doresc sa mentionez si acum ca vom avea de invins si multe greutati. Urcam cai nestrabatute si trebuie sa fim pregatiti si sa actionam pentru a inainta continuu spre inaltele piscuri, invingind orice lipsuri, orice greutati! Insasi istoria de mai bine de 2000 de ani a patriei noastre ne demonstreaza si ne invata ca nimic nu se obtine fara munca, fara jertfe. Trebuie sa fim, deci hotariti de a actiona permanent in spirit revolutionar, de a tine intotdeauna sus steagul luptei revolutionare, sa facem totul pentru a inalta tricolorul tot mai sus, spre cele mai inalte piscuri! (Aplauze si urale puternice, prelungite; se scandeaza indelung: "Ceausescu, Romania - stima noastra si mindria!"). Putem fi siguri, dragi tovarasi si prieteni, ca orice greutati vor fi de invins, actionind in deplina unitate cu intregul popor, vom reusi, sa urcam continuu spre maretele zari ale lumii fara clase, ale celei mai umane societati, ale comunismului! (Aplauze si urale puternice, prelungite).

Sa actionam totdeauna ca revolutionari si patrioti, sa servim cauza partidului, cauza socialismului, a independentei si suveranitatii Romaniei! (Aplauze si urale puternice, prelungite; se scandeaza indelung: "Ceausescu si poporul!").

Inca o data, doresc sa va asigur pe dumneavoastra, dragi tovarasi deputati ai Marii Adunari Nationale, sa asigur intregul nostru popor ca, in ce ma priveste, voi face totul pentru infaptuirea cu succes a hotaririlor Congresului al XIII-lea, a Programului partidului. Ca si in trecut, pentru mine nu exista si nu va exista un ideal mai inalt decit slujirea intereselor partidului si poporului, cauza socialismului si comunismului in Romania, independenta si suveranitatea patriei, pacea si intelegerea intre toate natiunile lumii! (Aplauze si urale puternice, prelungite; se scandeaza indelung: "Ceausescu, Romania - stima noastra si mindria!").

De la inalta tribuna a Marii Adunari Nationale adresez, inca o data, minunatei noastre clase muncitoare, taranimii, intelectualitatii, eroicului nostru popor, chemarea de a-si intari si mai puternic unitatea in munca si lupta, sub conducerea gloriosului nostru partid comunist - forta politica conducatoare a intregii natiuni - asigurind inaintarea neabatuta a Romaniei pe drumul celor mai inalte piscuri, ale comunismului, ale bunastarii, fericirii si pacii! (Aplauze si urale puternice, prelungite; se scandeaza indelung: "Ceausescu - P.C.R.!").

Va urez dumneavoastra, tovarasi deputati, succese si satisfactii tot mai mari in intreaga activitate, urez minunatului nostru popor noi si mari impliniri pe calea fauririi unei Romanii tot mai infloritoare, independente, demne si prospere, a realizarii maretelor idealuri ale socialismului si comunismului pe pamintul Romaniei! (Aplauze si urale puternice, prelungite; se scandeaza indelung: "Ceausescu si poporul!").

Sa facem totul pentru fericirea vesnica a natiunii noastre, pentru maretia Republicii Socialiste Romania! (Aplauze si urale puternice, prelungite; se scandeaza indelung: "Ceausescu si poporul!", "Ceausescu, Romania - stima noastra si mindria!". Intr-o atmosfera de puternic entuziasm, toti cei prezenti in rotunda Marii Adunari Nationale se ridica in picioare si ovationeaza minute in sir pentru Partidul Comunist Roman, forta politica conducatoare a intregii natiuni, pentru secretarul general al partidului; presedintele Republicii Socialiste Romania, tovarasul Nicolae Ceausescu).

Omagiul adus Presedintelui Republicii Socialiste Romania, tovarasul Nicolae Ceausescu, de catre Marea Adunare Nationala, prezentat de tovarasul Nicolae Giosan, presedintele Marii Adunari Nationale

Mult iubite si stimate tovarase

Nicolae Ceausescu,

Presedinte al Republicii Socialiste Romania,

Marea Adunare Nationala, consacrind vointa neclintita a intregii natiuni, atit de vibrant si insufletitor manifestata pe tot cuprinsul patriei, v-a reinvestit astazi - intr-o desavirsita unanimitate si cu solemnitatea cuvenita inaltatoarelor momente din istoria tarii - pentru a patra oara, in suprema functie de stat, de Presedinte al Republicii Socialiste Romania! (Aplauze puternice, indelungi, se scandeaza cu insufletire "Ceausescu si poporul!")

Este un eveniment cu profunde rezonante in constiinta intregii natiuni, care incununeaza in chip atit de fericit actul politic fundamental al realegerii dumneavoastra in inalta functie de secretar general al Partidului Comunist Roman si in cea de presedinte al Frontului Democratiei si Unitatii Socialiste.

Reinvestirea dumneavoastra ca presedinte al Republicii, atit de fierbinte dorita de poporul din mijlocul caruia v-ati ridicat, constituie intruchiparea profundei recunostinte fata de glorioasa si pilduitoarea activitate a celui care, de peste cinci decenii, cu gindul si fapta, cu clarviziunea marilor fauritori ai istoriei si cu neasemuit patriotism, si-a dedicat intreaga viata grelei, dar maretei lupte pentru eliberarea sociala si nationala, pentru triumful adevarului si dreptatii, progresului si prosperitatii intregii natiuni, pentru edificarea socialismului si comunismului pe milenarele noastre meleaguri. (Aplauze indelungate).

Prin votul nostru entuziast, care nu este decit vrerea natiunii, cinstim astazi din nou, in aceasta casa a tarii, sub cupola ei incarcata de istorie, in spiritul celor mai scumpe traditii romanesti, contributia de inestimabila insemnatate pe care o aduceti la faurirea vietii noi, la temelia careia gasim inca de la inceput cutezanta gindului si luptei dumneavoastra revolutionare, care, ca nimeni altul, ati pus si puneti mai presus de orice binele si fericirea incercatului si gloriosului nostru popor, independenta si suveranitatea Romaniei, inaltarea ei pe trepte tot mai inalte de civilizatie si progres.

Omagiind fapte eroice ale bravului barbat al tarii, de care sint indisolubil legate marile innoiri care au schimbat atit de profund viata fiecarui locuitor al ei, ne indreptam gindurile pline de veneratie spre memorabilul moment al aniversarii a doua decenii de cind dumneavoastra, mult iubite si stimate tovarase Nicolae Ceausescu, va aflati in fruntea destinelor natiunii romane, epoca ce a inscris, pentru totdeauna, cu litere de aur, in istoria poporului roman, cele mai luminoase pagini din indelungata sa existenta. (Vii aplauze).

Intelegem astazi mai bine ca oricind profunzimea, justetea si realismul orientarilor date de dumneavoastra, exceptionala capacitate de previziona, care au facut posibila asezarea economiei nationale pe o puternica baza tehnicomateriala, au generat avintul tumultuos al fortelor de productie, fara de care maretele impliniri - legitima mindrie pentru toti fiii tarii - nu ar fi fost realizabile si mersul nostru inainte nu ar fi avut o perspectiva atit de minunata.

Stralucita dumneavoastra gindire politica si activitate practica, inepuizabila energie si putere de munca au determinat dezvoltarea fara precedent a economiei si au facut ca Romania sa se prezinte astazi ca o tara industrial agrara cu o industrie puternica, moderna si o agricultura socialista in plin progres, sub imperativul noii revolutii agrare premise sigure ale mersului nostru continuu ascendent pe calea edificarii celei mai drepte orinduiri.

Dumneavoastra va datoram, mult stimate tovarase presedinte al Republicii, dezvoltarea echilibrata si multilaterala a tuturor zonelor tarii, viguroasa inflorire a stiintei, invatamintului, culturii si artei, asigurarea bunastarii materiale si spirituale a poporului, afirmarea plenara a omului nou, liber si stapin pe destinele sale, ridicarea necontenita a calitatii vietii si muncii tuturor cetatenilor patriei noastre libere si prospere.

Va exprimam, totodata, deosebita noastra gratitudine pentru elaborarea si transpunerea cu perseverenta in viata a unui concept profund stiintific, adecvat realitatilor romanesti, privind perfectionarea relatiilor de productie si sociale, organizarea, conducerea si dezvoltarea unitara, armonioasa a societatii, adincirea democratiei muncitoresti revolutionare, intarirea continua a rolului si functiilor statului si, in acest cadru, amplificarea activitatii Marii Adunari Nationale. O importanta exceptionala, cu ample semnificatii politice si umane, o au gindirea si actiunea dumneavoastra hotarita pentru asezarea ferma a legii la baza intregii vieti economico-sociale a tarii, pentru promovarea neabatuta a principiilor eticii si echitatii socialiste, care se afirma tot mai puternic in societatea noastra.

Alegindu-va din nou in inalta functie de presedinte al Republicii, tara a voit, in acelasi timp, sa aduca cel mai respectuos omagiu activitatii dumneavoastra curajoase si neobosite, de mare prestigiu international, desfasurata cu inegalabila daruire si intelepciune, initiativelor stralucite, cu puternic ecou in constiinta umanitatii, consacrate opririi aberantei curse a inarmarilor, care impinge omenirea in pragul dezastrului nuclear, trecerii la masuri hotarite de dezarmare, in primul rind de dezarmare nucleara, instaurarii unei paci trainice in Europa si in intreaga lume, apararii dreptului suprem al popoarelor, al oamenilor la viata, la pace, la existenta libera si demna. (Aplauze prelungite).

Sint unanim recunoscute si apreciate eforturile si activitatea dumneavoastra consacrate solutionarii exclusiv pe cale pasnica a starilor de tensiune si razboi, lichidarii subdezvoltarii si edificarii noii ordini economice si politice mondiale, aplicarii ferme in raporturile dintre toate statele a principiilor noi, bazate pe deplina egalitate, respectarea independentei si suveranitatii nationale, neamestecul in treburile interne si avantajul reciproc, pe nerecurgerea la forta si la amenintarea cu forta, pe asigurarea dreptului fiecarui popor de a se dezvolta liber, asa cum doreste, fara nici un amestec din afara. (Aplauze, se scandeaza cu putere "Ceausescu-pace!").

Ne facem datoria de constiinta de a exprima si in acest inaltator moment, nemarginita cinstire pentru grija deosebita pe care o manifestati implicarii crescinde a Marii Adunari Nationale in promovarea politicii externe de larga deschidere internationala a tarii noastre, activitate care are la baza conceptia dumneavoastra novatoare privind imperativul sporirii rolului parlamentelor si parlamentarilor la mai buna cunoastere si apropiere dintre popoare, la dezvoltarea prieteniei si intelegerii lor, la rezolvarea justa si durabila a problemelor majore ale epocii contemporane. (Aplauze).

Sintem mindri ca prin dialogul purtat cu numeroase delegatii si personalitati parlamentare de diferite orientari politico-ideologice, care au vizitat Romania, ati putut constata personal stima cu care sinteti inconjurat si inalta consideratie acordata conceptiei dumneavoastra privind rolul si raspunderile popoarelor, parlamentelor, guvernelor, oamenilor politici in actualele imprejurari din viata internationala.

Constituie pentru noi toti un moment de aleasa bucurie sa dam glas, in aceasta mareata zi, sentimentelor de adinca recunostinta si pretuire pe care vi le poarta intreaga natiune, care acorda cea mai inalta apreciere rolului hotaritor pe care l-ati avut si il aveti in elaborarea si infaptuirea marilor obiective ale constructiei societatii socialiste multilateral dezvoltate si inaintarii Romaniei spre comunism, contributiei de exceptionala valoare la fundamentarea stiintifica, realista si creatoare a politicii interne si externe a tarii, la imbogatirea tezaurului gindirii si practicii revolutionare, intensei activitati consacrate binelui si fericirii poporului roman, triumfului cauzei libertatii si independentei popoarelor, fauririi unei lumi mai bune si mai drepte pe planeta noastra. (Aplauze puternice, entuziaste).

Aducem, totodata, in aceste clipe solemne, un calduros omagiu tovarasei Elena Ceausescu, pentru activitatea neobosita pe care o desfasoara, cu inalta competenta si pasiune revolutionara, in conducerea partidului si statului, pentru remarcabila contributie la inflorirea stiintei, invatamintului si culturii, la intreaga opera de constructie socialista in patria noastra, la infaptuirea politicii partidului consacrata progresului si bunastarii poporului, cauzei pacii si colaborarii in lume. (Vii aplauze).

Acum, la inceputul noii legislaturi, noi, reprezentantii poporului in forumul legislativ suprem al tarii, facem legamint solemn ca vom servi cu toata abnegatia si daruirea, in spirit militant, revolutionar, interesele fundamentale ale natiunii romane, ca nu vom precupeti nimic pentru infaptuirea grandiosului program de dezvoltare multilaterala a patriei, elaborat din initiativa si cu contributia dumneavoastra determinanta, mult stimate tovarase Nicolae Ceausescu, si adoptat de cel de-al XIII-lea Congres al partidului! Ne vom calauzi, in toate actiunile noastre, dupa exemplara viata si activitate, ce ati pus-o cu atita devotament in slujba fericirii oamenilor, pentru a contribui, cu toate fortele, impreuna cu toti cetatenii tarii, la infaptuirea neabatuta a politicii interne si externe a Romaniei socialiste.

Animati de cele mai alese sentimente de stima si pretuire, va uram, din adincul inimilor noastre, mult stimate tovarase presedinte al Republicii Socialiste Romania, deplina sanatate, viata indelungata si multa putere de munca, in fruntea partidului si statului, pentru a conduce pe mai departe, cu fermitate si intelepciune, destinele acestui popor, spre gloria si maretia tarii, spre triumful socialismului si comunismului pe pamintul Romaniei. (Indelungi si insufletite aplauze si urale; se scandeaza cu inflacarare "Ceausescu si poporul!").

Traiasca patria noastra socialista, libera si independenta, Republica Socialista Romania! (Puternice aplauze si urale; se scandeaza "Stima noastra si mindria, Ceausescu-Romania!").

Traiasca intru multi ani fericiti tovarasul Nicolae Ceausescu, presedintele Republicii Socialiste Romania! (Puternice aplauze si urale; se scandeaza "Ceausescu-Romania, stima noastra si mindria!").

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu